Smart Idea ได้เป็นตัวแทนของ Google เข้าร่วมงาน ETDA เปิดยุทธศาสตร์ “Green e-Commerce” ส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยให้ก้าวสู่งสังคมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย