Google Partner คือโปรแกรมที่ Google ต้องการคัดเลือก Top เอเจนซี่ของประเทศที่มีมาตฐานการจัดการโฆษณาที่ดี เพื่อสร้างมาตรฐานให้เอเจนซี่ในไทย